سخنرانی جناب آقای مهدی خان محمدی در کنفرانس ایران گرین

سخنرانی جناب آقای مهدی خان محمدی بنیان گذار گروه صنعتی نان سحر در خصوص روند بهبود کیفیت نان صنعتی در ایران در کنفرانس “ایران گرین”